Our mindset is security

Küsi nõu!
SecTeam shield logo

SecTeam pakub ettevõtetele ja riigiasutustele nende vajadustest lähtuvaid infoturbe konsultatsiooni teenuseid.

Teenused

Infoturbe konsultatsioon

Nõustame era- ja riigiasutusi infoturbe probleemidele lahenduse leidamisel intsidentide korral või üldisel töö ümberkorraldamisel.

Infoturbe koolitused

Viime läbi infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitusi lõppkasutajatele, kus anname ülevaate kaasajal küberruumis enamlevinud ohtudest, mõjust organisatsioonile ja isikutele ning nende ohtudest hoidumise soovitustest.

Viime läbi infoturbe halduse koolitusi era- ja riigiastuste infoturbe ning IT spetsialsitidele. Vastavalt soovile võib koolitus põhineda ISKE-l või mõnel analoogsel infoturbe metoodikal.

Teenusepõhine IT haldus

Aitame korrastada ja efektiivsemaks muuta asutuse IT haldust kasutades selleks parimate praktikate kogumit ITIL arvestades just Teie konkreetseid vajadusi.

Metoodiline infoturbe haldus

Aitame kliendi asutuses sisse seada infoturbe haldussüsteemi kasutades selleks infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE või rahvusvahelist standardit ISO/IEC 27001.

Infoturbe auditid ja turvatestimised

Hindame teie asutuse infoturbe olukorda erinevatest vaadetest - rakendused, arvutivõrgud, inimesed, protsessid.