Our mindset is security

Küsi nõu!
SecTeam shield logo

SecTeam pakub ettevõtetele ja riigiasutustele nende vajadustest lähtuvaid teenuseid küberriskidega toimetulekuks.

Teenused küberriskidega toimetulekuks

Infoturbe koolitused

Viime läbi parimaid infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitusi lõppkasutajatele, kasutades reaalajas häkkimisdemosid ja kus anname ülevaate kaasajal küberruumis enamlevinud ohtudest, mõjust organisatsioonile ja isikutele ning nende ohtudest hoidumise soovitustest.

Viime läbi infoturbe halduse koolitusi era- ja riigiasutuste infoturbe ning IT spetsialistidele. Vastavalt soovile võib koolitus põhineda ISKE-l või mõnel analoogsel infoturbe metoodikal.

Metoodiline infoturbe haldus

Aitame kliendi asutuses sisse seada infoturbe haldussüsteemi kasutades selleks infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE või rahvusvahelist standardit ISO/IEC 27001.

Infoturbe auditid ja turvatestimised

Hindame teie asutuse infoturbe olukorda erinevatest vaadetest:

  • Õngitsemistestid töötajate turvateadlikkuse mõõtmiseks
  • Arvutivõrgu läbistustestid tehniliste võrgulahenduste turvataseme mõõtmiseks
  • Veebirakenduse läbistustestid kodulehtede ja teenusportaalide turvataseme mõõtmiseks OWASP ASVS metoodika põhjal
  • Avalike teabeallikate analüüs (OSINT) turvakriitilise avaliku teabe kättesaadavuse mõõtmiseks
  • Vastavusauditid erinevate infoturbe haldusmetoodikate põhjal (ISKE, CIS, ISO/IEC 27001)

Infoturbe konsultatsioon

Nõustame era- ja riigiasutusi infoturbe probleemidele lahenduse leidamisel intsidentide korral või üldisel töö ümberkorraldamisel.